تعرفه مهندسی شبکه های اجتماعی

تعرفه مهندسی شبکه های اجتماعی

پکیج 300 هزار تومانیپکیج 500 هزار تومانیپکیج 750 هزار تومانی
روزانه یک پست تلگرامروزانه دو پست تلگرامروزانه 3 پست تلگرام
روازنه یک پست اینستاگرامروازنه دو پست اینستاگرامروزانه 3 پست اینستاگرام
توضیحات : در تمامی روزها به جز روزهای تعطیلتوضیحات : در تمامی روزها به جز روزهای تعطیلتوضیحات : در تمامی روزها به جز روزهای تعطیل